Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich – 24 czerwca 2020 r.

Senatorowie chcą, by na wszystkich szczeblach samorządu  terytorialnego działały rady seniorów. Komisja Praw Człowieka, Praworządności Petycji  na posiedzeniu 24 czerwca 2020 r. opowiedziała się za  kontynuacją prac nad petycją w tej sprawie dotyczącą nowelizacji ustawy o samorządzie województwa.

Senatorowie poparli postulaty wnoszących petycję i poparli działania legislacyjne mające na celu aktywizację seniorów.

Wnoszący petycję chcą, by samorząd województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych powoływał wojewódzkie rady seniorów. W skład tych rad mieliby wchodzić m.in. przedstawiciele gminnych rad seniorów, organizacji  pozarządowych działających na rzecz osób starszych, wojewódzki rzecznik praw osób starszych. Wojewódzka rada miałaby charakter konsultacyjny, doradczy, inicjatywny. Samorząd województwa powołując radę nadawałby jej statut określający tryb wyboru członków oraz zasady działania i finansowania (m.in. zwrot kosztów przejazdu, diety,  koszty szkolenia).

Podczas posiedzenia przypomniano, że prace nad petycją dotyczącą powoływania wojewódzkich rad seniorów były prowadzone w minionym roku w  Sejmie, ale w związku z zakończeniem kadencji zostały przerwane.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności Petycji  zwróci się o opinię do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. petycji dotyczącej nowelizacji Karty Nauczyciela.  Do Senatu wpłynęła petycja dotycząca przywrócenia praw nabytych nauczycielom zatrudnionym przed 1999 r.  Chodzi o przywrócenie nauczycielom możliwości odejścia na emeryturę po 30 latach pracy, które zabrała nowela ustawy. Weszła ona w życie 1 stycznia 1999 r. Wnoszący petycję uważają, że prawo nie może działać wstecz.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności Petycji zadecydowała, że kontynuowane będą prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu podwyższenia kwoty świadczenia pieniężnego. Autor petycji, indywidualna osoba fizyczna, postuluje podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej i wykonującym niewolniczą pracę na rzecz III Rzeszy.

Komisja podjęła też decyzję, że należy kontynuować prace nad petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy osoby fizycznej lub organizacji pożytku publicznego z gminą, bez względu na miejsce położenia domu pomocy. Jest to petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną. Autor petycji prowadzi rodzinny dom pomocy usytuowany na terenie gminy Lubicz (2 km od Torunia), zaś umowę na usługi opiekuńcze zawarł z prezydentem  Torunia. Dom funkcjonuje ponad trzy lata, a umowa wygasa z końcem 2020 r. Autor informuje, że  w świetle wskazanego przepisu jego działalność gospodarcza ulegnie likwidacji, a podopieczni będą musieli opuścić dom, gdyż  „gmina Lubicz nie wyraża zainteresowania takimi usługami, natomiast Toruń tak”.  

Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
Komisja Praw Człowieka,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito