Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Nr druku Projekt
163 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
160 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
152 Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych
147 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-CoV-2
146 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
138 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
117 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
116 Projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
114 Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem
91 Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
90 Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
88 Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
80 Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
79 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
77 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
76 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
75 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
74 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
66 Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
65 Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
63 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny
50 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
43 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
42 Projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym
31 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
16 Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
12 Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito