Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zapowiedzi

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

15 lipca 2020 09:00

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 9.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych (P10-23/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany:
  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego,
  - możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesu oraz
  - zakazu reklamy zabawek (P10-20/19-1P10-20/19-2P10-20/19-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu (P10-02/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, w celu uaktualnienia występujących w ustawie odesłań do przepisów innych ustaw (P10-03/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu zapewnienia ochrony praw pracowniczych ojca w okresie ciąży matki jego dziecka i po urodzeniu się dziecka (P10-08/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:
  - uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  - zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania,
  - wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania w charakterze świadka (P10-09/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w celu wprowadzenia nowych rodzajów kontratypu (P10-10/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, celem aktualizacji przepisu ustawy (P10-12/20) oraz petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 28 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz niektórych innych ustaw, w celu usunięcia odwołań do nieistniejącej od 2015 r. instytucji powoda cywilnego (P10-18/20, P10-18/20-uzup.), materiał do petycji.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito